Zarejestruj się | Zaloguj się
Jesteś tutaj: Strona główna >> Regulamin korzystania z serwisu Rynkuj.pl

Regulamin korzystania z serwisu Rynkuj.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem serwisu Rynkuj.pl („Rynkuj.pl”) jest spółka Marketplace II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. KEN 103, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 387608 („Spółka”).
  2. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu Rynkuj.pl („Regulamin”) określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.
  3. Rynkuj.pl jest stroną internetową zawierającą porównywarkę finansową służącą do wyszukiwania i porównywania poszczególnych elementów oferty produktów bankowych wybranych banków. Serwis Rynkuj.pl udostępnia również kalkulatory finansowe pozwalające zapoznać Użytkowników z metodologią obliczania procentów składanych oraz wyliczenia celów oszczędnościowych.
  4. Źródłem zasilania Rynkuj.pl są informacje i materiały o ofertach kont bankowych i lokat bankowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem, a w przypadku zawarcia przez Spółkę stosownych umów z Partnerami, o których mowa w Rozdziale IV Regulaminu, uzyskiwane i wykorzystywane na podstawie umów z podmiotami do tego upoważnionymi.
  5. Informacje dotyczące oferty kont bankowych oraz lokat bankowych wykorzystywane na potrzeby Rynkuj.pl dotyczą subiektywnie wybranego przez Spółkę zbioru produktów oferowanych na rynku polskim oraz oferty produktowej poszczególnych banków, które w ocenie Spółki są reprezentatywne.
  6. Spółka nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych banków warunków innych niż uwzględnione w Rynkuj.pl, w tym bardziej preferencyjnych i nie jest zobowiązana do jakichkolwiek działań z tym związanych.
  7. Informacje dotyczące oferty kont bankowych oraz lokat bankowych wykorzystywane na potrzeby Rynkuj.pl są uaktualnione według stanu na dzień wskazany na stronie Rynkuj.pl, w zakładce „Jak działa Rynkuj.pl”.
  8. Spółka poprzez prowadzenie Rynkuj.pl świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny („Użytkownik”), co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.
  9. Wypełnienie formularza z podstawowymi danymi na stronie Rynkuj.pl oznacza, że użytkownik zgadza się na przechowywanie na swoim komputerze pliku cookie zawierającego klucz sesji na czas trwania sesji, pliku cookie potrzebnego do rozpoznania danego użytkownika oraz plików cookies zapisujących międzyczasy akcji z czasem trwania 1h.
  10. Spółka pobiera do rejestracji następujące dane użytkownika: imię, nazwisko, płeć, email. Zbierane dane będą wykorzystane w celu umożliwienia użytkownikom zalogowania się do serwisu, do wysyłki newsletterów, malingów drogą elektroniczną, innych wysyłek w celach handlowo-marketingowych.
  11. Użytkownik jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poszukuje ubezpieczenia za pomocą Rynkuj.pl. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Spółkę do przekazania danych Użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie.
 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 3. Spółka świadczy następujące usługi („Usługi”):

  1. udostępnia Użytkownikom treści na wszystkich stronach Rynkuj.pl, również za pośrednictwem newslettera, oraz informacje handlowe banków, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale IV.
  2. umożliwia emisję materiałów marketingowych na Rynkuj.pl.
 4. Warunki świadczenia Usług
  1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Rynkuj.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi.
  2. Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Rynkuj.pl z przyczyn niezależnych od Spółki. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Spółki, Spółka ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Rynkuj.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Rynkuj.pl.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w serwisie przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 5. Partnerzy
  1. Spółka publikuje w Rynkuj.pl znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką („Partnerzy”), które mogą umożliwiać przejście do stron internetowych Partnerów.
  2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach internetowych Partnerów.
  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Rynkuj.pl.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług („Dane”). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  2. Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Rynkuj.pl poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.
  3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
   • przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki(obligatoryjnie),
   • „przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę pod pojęciem „Newsletter finansowy Rynkuj.pl” należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie)”.
  4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.
  5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. Spółka realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Rynkuj.pl.
  6. W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Prawa autorskie
  1. Udostępniana Użytkownikom porównywarka finansowa funkcjonuje w oparciu o opracowany przez Spółkę autorski i subiektywny system wyszukiwania i porównywania produktów bankowych, w szczególności lokat bankowych i kont bankowych. Zarówno porównywarka finansowa, jak i wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert banków, inne materiały dostępne w Rynkuj.pl, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ serwisu, oraz udostępnione w Rynkuj.pl narzędzia, w szczególności kalkulatory finansowe, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
  2. Informacje generowane przez Rynkuj.pl, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
  3. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Rynkuj.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie z Rynkuj.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
  2. Informacje dotyczące ofert banków prezentowane w Rynkuj.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą porównywarki finansowej, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.
  3. Zawarcie umowy z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie sprzedaży produktów bankowych.
  4. Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Rynkuj.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje te są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet.
  5. Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  6. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według siedziby Spółki.
  7. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
  8. Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w serwisie Rynkuj.pl pod adresem http://www.rynkuj.pl.