Zarejestruj się | Zaloguj się
0 Lubię to

Alior Bank łączy się z Bankiem BPH

31 marca Alior Bank zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, innych walutach obcych i polskich złotych oraz BPH TFI. Przejęcie wydzielonej części Banku BPH jest zgodne ze strategią rozwoju Alior Banku i stanowi istotny krok w procesie konsolidacji sektora bankowego.

 

Alior Bank nabędzie akcje reprezentujące znaczący udział w Banku BPH od grupy GE Capital. Następnie z Banku BPH zostanie wydzielona Podstawowa Działalność Banku BPH, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa, z wyłączeniem m.in. BPH TFI oraz portfela kredytów hipotecznych w CHF, która zostanie przeniesiona do Alior Banku.  Transakcja nie niesie zatem żadnego ryzyka dla Alior Banku związanego z potencjalnym przewalutowaniem kredytów denominowanych w CHF.

 

 „Podpisanie umowy dotyczącej zakupu podstawowej działalności Banku BPH potwierdza wcześniej ogłoszony zamiar dotyczący aktywnego udziału Alior Banku w konsolidacji sektora bankowego. Dzięki transakcji Bank nabędzie atrakcyjną i komplementarną do swojej działalności część Banku BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności” – powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku. 

 

Zawarcie umowy jest zgodne z wielokrotnie komunikowaną i konsekwentnie realizowaną przez Zarząd Alior Banku strategią rozwoju, opartą o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału. W wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom około 60 mld złotych, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym. Doświadczenie pracowników obu banków będzie stanowiło solidną podstawę do rozwoju innowacyjnej oferty produktów i usług oraz dalszego wzrostu efektywności.

 

Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.

 

Komunikat giełdowy Alior Banku 
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:b6e0e625-a187-4f44-9733-c6c5eaa56e34/Raport_biezacy_14_2016.pdf

 

Opublikowane